SARAL महत्वाचे

पंचायत समिती हवेली,जि.प.पुणे (शिक्षण विभाग) च्या अधिकृत ब्लॉग मध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे             काही तात्रिक अडचणीमुळे सरल साठीच्या माहितीसाठी दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ पासून Pradeepbhosale.blogspot.in या नविन ब्लॉग ची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.तरी आपण यापुढे सरल माहितीसाठी नविन ब्लॉगला भेट द्यावी.यापुढे havelieducation.blogspot.in हा ब्लॉग फक्त हवेली तालुक्यासाठी सेवा उपलब्ध करून देणार आहे.तसदीबद्दल क्षमस्व....             

Please Click Here
student पोर्टल

  

१) आजपासून एक नविन सुविधा सर्व शाळांसाठी देण्यात येणार आहे.पुढील सूचना काळजीपुर्वक वाचावी. student पोर्टल मध्ये ट्रान्स्फर,प्रमोशन या सुविधा उपलब्ध करून बरेच दिवस झालेले आहे परंतु निरीक्षणावरून असे लक्षात येत आहे की बऱ्याच शाळांनी अद्याप देखील आपली माहिती भरून पूर्ण केलेली नाही आहे.नविन शाळेने ट्रान्स्फर ची request पाठवून देखील बऱ्याच शाळा अद्यापदेखील सदर request approve करत नाही आहे.तसेच २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातून २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात मुलांना pramot करावयाचे काम देखील शाळांनी अपूर्ण ठेवले आहे.यासाठी आजपासून काम अपूर्ण असणाऱ्या शाळांना login केल्यानंतर आपल्या पेंडिंग कामाचा एक report स्क्रीन वर दाखविण्यात येणार आहे.या report मध्ये शाळेला त्यांचे कोणते काम अपूर्ण आहे हे दाखविण्यात येणार आहे.सदर काम पूर्ण केल्याशिवाय त्या शाळेला student पोर्टल मध्ये कोणतेही काम करता येणार नाही.त्यामुळे यानंतर काम पूर्ण न करू शकणाऱ्या शाळांना आपले काम पूर्ण करावे लागणार आहे.

२) बऱ्याच शाळांनी आपल्या शाळेत शिकण्यासाठी आलेल्या मुलांची ट्रान्स्फर request जुन्या शाळेस पाठवलेली आहे.परंतु जुन्या शाळेने सदर request approve न केल्याने बऱ्याच शाळांना ही मुले आपल्या शाळेत कशी नोंदवावी ही समस्या आहे.परंतु आता जुन्या शाळेस सदर request approve अथवा reject केल्याशिवाय आपल्या शाळेचे काम करू दिले जाणार नाही त्यामुळे सदर शाळा आपली request आता त्वरीत approve करणार आहे.जर एखाद्या शाळेने आपल्या शाळेतुन इतर शाळेत शिकण्यास गेलेल्या  मुलाची request approve करण्याऐवजी reject केली तर अशा शाळेची नोंद वरिष्ठ लेवल ला होणार आहे.आणि अशा शाळेवर योग्य कार्यवाही केली जाणार आहे.तसेच जुन्या शाळेने चुकून request reject केली तर अशा शाळेला नवीन शाळेने पुन्हा एकदा request पाठवायची आहे.दिनांक ७ ऑक्टो २०१६ पर्यंत आपले काम कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करून घ्यायचे आहे.

३) आपली ट्रान्स्फर request जुन्या शाळेने approve केली नाही म्हणून अशा मुलांची नोंद new entry या सुविधेमधून करावयाची नाही आहे याची नोंद सर्व शाळांनी घ्यावी.जाणूनबुजून तसे केल्यास सदर मुख्याध्यापकास जबाबदार धरले जाईल याची नोंद घ्यावी.तसे केल्यास आपण केलेली new entry आणि system मध्ये मागील वर्षी झालेली entry अशा प्रकारे एकाच विद्यार्थ्यांची दोन वेळा नोंद झाल्याने duplication वाढणार आहे.अशा प्रकारे कोणत्याही विद्यार्थ्याचे duplication होणार नाही याबाबत वरिष्ठ पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरु आहे.त्यामुळे माझी शिक्षक बांधवाना विनंती आहे की कृपया आपण आपली request  approve होण्याची वाट पहावी.आपली request नक्कीच approve होणार आहे कारण त्या शिवाय त्या शाळेची देखील संचमान्यता होणार नाही आहे.त्यामुळे कोणत्याही शाळेने अशा प्रकारे प्रकारे ट्रान्स्फर request पाठवलेल्या मुलांची new entry च्या माध्यमातून नोंद करून घेऊ नये.गटशिक्षणाधिकारी यांनी कोणत्याही शाळेला अशा प्रकारे नोंद करून देऊ नये व या बाबतीत सविस्तर सुचना द्याव्यात.अशी सुचना या post द्वारे मा.डॉ.सुनील मगर साहेब,अध्यक्ष,ई-गव्हर्नस,महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून देण्यात येत आहे.

४) ज्या शाळांनी वर सांगितल्या प्रमाणे ट्रान्स्फर request approve होत नाही म्हणून new entry म्हणून विद्यार्थी नोंद केली आहे आणि आता त्या विद्यार्थीची request जुन्या शाळेकडून approve होऊन updation साठी नविन शाळेला आलेली आहे,अशा वेळी नेमके काय करावे अशी समस्या अशा शाळेला पडलेली आहे.अशा शाळांना स्पष्ट सुचना देण्यात येत आहे की request approve होऊन आलेला मुलगाच आपणास system मध्ये ठेवायचा आहे आणि आपण जो new entry म्हणून भरलेला विद्यार्थी system मधुन कमी करावयाचा आहे याची नोंद घ्यावी.यासाठी ट्रान्स्फर होऊन आलेला विद्यार्थी हा update करून घ्यावा.update करताना सदर विद्यार्थ्याला मुळ रजिस्टर नंबर टाकल्यास ती नोंद update होणार नाही.कारण तो रजिस्टर नंबर आगोदरच आपण system मध्ये new entry द्वारे भरलेल्या मुलास नोंद करताना दिलेला आहे.म्हणून ट्रान्स्फर होऊन आलेल्या मुलाला update करताना आपण कोणतातरी नंबर रजिस्टर नंबर म्हणून द्या,उदा. १२३,४५६ अशा कोणताही दिला तरी चालेल.अशा प्रकारे सदर मुलाची नोंद आपण update करून घ्यावी.आता एकाच मुलाची दोन वेळा नोंद आपल्या शाळेत असल्याची आपणास दिसून येईल.यानंतर आपण duplication या tab चा वापर करून सदर विद्यार्थ्याच्या झालेल्या नोंदी पैकी new entry म्हणून भरलेल्या मुलाची नोंद delete करावी.तसेच जर duplication सुविधेचा वापर करून देखील सदर विद्यार्थी त्यामध्ये दिसून आला नाही तर अशा विद्यार्थ्यास तुकडी ट्रान्स्फर सुविधेमधून not known तुकडीमध्ये ट्रान्स्फर करून घ्यावे.कारण not known तुकडीमधील विद्यार्थी हे संच मान्यता मध्ये गृहीत धरली जानार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.याठिकाणी या केस मध्ये एक बाब लक्षात घ्यावी की कोणत्याही परिस्थितीत ट्रान्स्फर होऊन आलेल्या विद्यार्थ्यास system ला ठेवायचे आहे आणि ट्रान्स्फर न करता new entry म्हणून भरलेला विद्यार्थी हा संच मान्यता मध्ये येता कामा नये.तसेच चुकीच्या रजिस्टर नंबर ने update केलेल्या विद्यार्थयांचा रजिस्टर नंबर दूरस्थ करण्याची सुविधा यथावकाश देण्यात येणार आहे,त्यामुळे चुकलेल्या रजिस्टर नंबरची काळजी आपण सध्या करू नये.

५) out of school या सुविधेचा वापर करताना एक महत्वाची बाब लक्षात घ्यावी की ज्या विद्यार्थ्याच्या बाबतीत आपणास नक्की माहिती असेल तरच त्या विद्यार्थ्यास दिलेल्या कारणाना select करून out of school करावे अन्यथा करू नये.ज्या मुलांच्या बाबतीत मुल कोठे गेले आहे या बाबतीत आपणास माहिती नसेल अशा मुलांना not known या तुकडीमध्ये तात्पुरते ट्रान्स्फर करावे.म्हणजे ते मुल या वर्षीच्या संच मान्यतामध्ये येणार नाही.या सुचानाचे सर्व शाळांनी पालन करावे.

६) संच मान्यता tab विषयी :
या tab मध्ये दिसून येणारा report हा संच मान्यतेसाठी अंतिम समजला जाणार आहे याची सर्वानी नोंद घ्यावी.या tab मध्ये मुख्याध्यापकाना दाखवण्यात आलेली  पटसंख्या चेक करावी आणि काही बदल करायचा असेल तर तो करून घ्यावा.आपण ट्रान्स्फर,प्रमोशन,new entry अशा वेगवेगळ्या सुवेधेमधून आपल्या पटामध्ये केलेला बदल या संच मान्यता report मध्ये तात्काळ दिसून येतो.दिनांक ७ ऑक्टो २०१६ ला रात्री १२ वाजता ही माहिती cluster login ला verification साठी system द्वारे पाठवली जाणार आहे.त्यानंतर आपणास या माहितीमध्ये कोणताही बदल करून दिला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

७) pramotion of १० या tab विषयी :
maintenance  या tab मध्ये pramotion of १० ही tab देण्यात आलेली आहे.ज्या शाळेतील १० वीचे विद्यार्थी same school मध्ये pramot करावयाची होती परंतु चुकून ती मुले प्रमोट करताना different school या option मधून pramot झाली आहेत.परंतु अशाने ती मुले ११ विला दिसत नाही आहे किंवा त्या मुलांना आता आपल्या शाळेतील ११ वी ला घेणे शक्य होत नाही आहे. अशा मुलांचे प्रमोशन आपल्या शाळेतील ११ वी ला करण्यासाठी सदर सुविधा या tab द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.  
तसेच एखाद्या शाळेतील मुलगा ११ वी साठी इतर शाळेत जाण्यासाठी दाखला घेऊन गेला परंतु त्याची student पोर्टलमध्ये online ट्रान्स्फर  अद्याप झालेली नाही आहे आणि पुन्हा काही दिवसाने तो आपल्या शाळेत परत आला अशा मुलांचे प्रमोशन आपल्या शाळेतील ११ वी ला करण्यासाठी सदर सुविधा या tab द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.
या व इतर सर्व सुविधेचा वापर कसा करावा यासाठी सविस्तर माहिती माझ्या havelieducation.blogspot.in  या ब्लॉग वर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.

८) change student division या tab विषयी :
या tab चा वापर करून आपण विद्यार्थ्याची तुकडी change करू शकतो.विशेषतः काही विद्यार्थी शाळा सोडून गेलेले आहे परंतु आपणास त्या मुलाविषयी नक्की माहिती नाही आहे असे सर्व विद्यार्थी आपणास संच मान्यता मध्ये घेता येणार नाही म्हणून असे विद्यार्थी आपणास not known या तुकडीमध्ये ट्रान्स्फर करावे लागणार आहेत कारण जे विद्यार्थी not known मध्ये असणार आहेत असे विद्यार्थी संच मान्यता साठी घेतले जाणार नाही.(टीप : जे विद्यार्थी शाळा सोडून गेले आहेत परंतु आपणास माहिती आहे की कोठे आहे किंवा कोणत्या कारणास्तव शाळा सोडून गेले आहेत असे विद्यार्थी not known तुकडीत ट्रान्स्फर न करता out of school या सुविधेचा वापर करून आणि दिलेले कारण नमूद करून त्याना कॅटलॉग मधून बाहेर काढायचे आहे याची देखील नोंद घ्यावी.)
तसेच या सुविधेचा वापर आपणास तुकडी manage करण्यासाठी देखील होणार आहे याची नोंद घ्यावी.

९) Update Academic Year या tab विषयी :
मागील वर्षी चे विद्यार्थी या वर्षी प्रमोट करताना बऱ्याच शाळांची माहिती चुकलेली दिसत आहे म्हणजेच बरेच मुले अद्याप देखील सं २०१५-१६ मध्ये  कॅटलॉग ला दिसत आहे. अशा सर्व इयत्तासाठी सदर मुले सन २०१५-१६ मधून सं २०१६-१७ मध्ये आणण्यासाठी सदर tab द्वारे ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.जी मुले सं २०१६-१७ च्या कॅटलॉग मध्ये दिसत नाही तोपर्यंत ती मुले २०१६-१७ साठी संच मान्यता साठी गृहीत धरण्यात येणार नाही याची सर्वांनी नोंद घ्यावी.

१०)Attendance  या tab विषयी :
सदर tab चा विचार सध्या कोणीही करू नये.या बाबत आपणास यथावकाश कळविण्यात येईल.सध्या फक्त संच माण्यातासाठी आवश्यक माहिती update करून घेण्याकडे लक्ष द्यावे.या tab बद्दल सध्या सोशल मेडीया मध्ये वेगवेगळ्या post येत असल्याचे दिसत आहे.अशा सर्वांना या post द्वारे मा.डॉ.सुनील मगर साहेब,अध्यक्ष,ई-गव्हर्नस,महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून सूचित करण्यात येत आहे की अशा प्रकारे अधिकृत माहिती दिलेली नसताना चुकीचे माहिती पसरवू नये अन्यथा वरिष्ठ पातळीवर याची गंभीर नोंद घेण्यात येईल.तसेच सदर टॅब आज student पोर्टल मधून काढण्यात येईल.

११) out of school या सुविधेमधून विद्यार्थी काढताना जर चुकून दुसरा मुलगा काढला गेला तर त्या विद्यार्थ्याला पुन्हा आपल्या शाळेत दिसण्या करता उप्लब्ध करून द्यायचे  किंवा कसे याबाबत वरिष्ठ पातळीवर विचार सुरु आहे.यामुळे कृपया सर्वांना विनंती आहे की आपण या सुविधेचा वापर करताना काळजी घ्यावी.system मधून out of school केलेला विद्यार्थी पुन्हा घेण्यासाठी technically खूप अडचण निर्माण होते याची नोंद सर्वांनी घ्यावी.

१२)एका शाळेने out of school केलेले विद्यार्थी हे दुसऱ्या शाळेस  ट्रान्स्फर request करण्यासाठी आजपासून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

               MDM पोर्टल बाबत

मागील काही दिवसांची विद्यार्थी माहिती MDM मध्ये भरावयाची राहिली असेल तर त्यासाठी मागील माहिती भरण्याची सुविधा ही दिनांक ७ ऑक्टो २०१६ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे.त्यानंतर ही सुविधा बंद करण्यात येणार आहे आणि  या माहितीच्या आधारे ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या महिन्याचे बील online करण्यात येणार आहे,याची नोंद घ्यावी.त्या दृष्टीने आपण भरलेली माहिती ही अचूक आहे की किंवा नाही याचे शहानिशा करून घ्यावी.या सुविधेचा वापर करून आपण चुकलेली माहिती देखील दुरुस्थ करू शकाल.
तसेच opening balance भरताना आपण मायनस भरला असेल तर तो दुरुस्थ करून घ्यावा अशा प्रकारची चुकीची माहिती काही ठिकाणी पसरली असल्याची माहिती वरिष्ठ कार्यालयास समजली आहे.तरी या post द्वारे मा.श्री.वाघमोडे साहेब,MDM समन्वयक,पुणे यांच्या सूचनेनुसार कळविण्यात येत आहे की अशी कोणतीही माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडून देण्यात आलेली नाही आहे.सर्वांनी सध्या आपली daily attendance अचूक भरावी.opening balance बाबत काही महत्वाचे निर्णय असल्यास आपणास योग्य वेळी योग्य अधिकृत सूचनेद्वारे कळविले जाईल.इतर माध्यमातून आलेल्या माहितीवर विसंबून राहून  काम करू नये,सदर माहितीची खातरजमा करावी आणि मगच विश्वास ठेवावा.अशामुळे आपल्या कामात चुका झाल्यास यासाठी संबंधित जबाबदार असेल याची नोंद घ्यावी.चुकीच्या पद्धतीने माहिती पसरविणाऱ्याच्या बाबतीत वरिष्ठ पातळीवर गंभीर दखल घेण्यात येणार आहे याची नोंद घ्यावी.
सरल विषयी आवश्यक माहितीसाठी आमच्या ब्लॉग ला भेट द्या.
ब्लॉग चे नाव : havelieducation.blogspot.in

*student पोर्टल बद्दल काही समस्या असेल तर पुढील लिंक वर क्लिक करा आणि आपली समस्या सविस्तर मांडा.आपली समस्या सोडवण्यात येईल.*
लिंक : http://goo.gl/9vBAQ8

आमच्या राज्यस्तरीय सरल whatsapp ग्रुप मध्ये सहभागी होण्यासाठी पुढील लिंक ला क्लिक करा किंवा havelieducation.blogspot.in   या ब्लॉग ला भेट द्या तेथे उपलब्ध करून दिलेल्या लिंक ला क्लिक करा आणि आमच्या ग्रुपचे सदस्य व्हा.या ग्रुपवर सरल संदर्भात update माहिती मिळेल आणि आपल्या समस्या थेट आमच्यापर्यंत पोहचतील.
राज्यस्तरीय whatsapp सरल ग्रुपचे सदस्य होण्यासाठी *लिंक* :  
https://goo.gl/6CiLy0

.


सरल विषयी आवश्यक माहितीसाठी आमच्या ब्लॉग ला भेट द्या.

ब्लॉग चे नाव : havelieducation.blogspot.in
 
 दिनांक : ३० सप्टेंबर २०१६ ची पोस्ट student पोर्टल विशेष
या शैक्षणिक वर्षाची संच मान्यता दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ या दिवशी भरलेली माहितीच्या आधारे होणार हे निश्चित झाले होते परंतु अद्याप काही शाळाचे पेंडिंग काम लक्षात घेता आज दिनांक 29 सप्टेंबर २०१६ रोजी मा.डॉ.श्री सुनील मगर साहेब,अध्यक्ष ई-गव्हर्नन्स,महाराष्ट्र राज्य तथा शिक्षण संचालक बालभारती यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मिटिंग मध्ये ही अंतिम मुदत दिनांक ७ ऑक्टोंबर २०१६ रोजी पर्यंत सर्व शाळांना वाढवून देण्यात आलेली आहे.दिनांक ७ ऑक्टोंबर २०१६ रोजी मध्यरात्री १२ वाजेनंतर सर्व शाळांचे online माहिती भरण्याची सुविधा बंद करून शाळेच्या अंतिम पटाची माहिती cluster login ला verify करण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे याची नोंद घ्यावी.तत्पूर्वी सर्व शाळांनी आपली माहिती व्यवस्थितरीत्या भरून पूर्ण करावी.आपण भरलेली माहिती जी ७ ऑक्टोंबर २०१६ ला cluster login ला system द्वारे automatic forward केली जाणार आहे.दिनांक १ ऑक्टोंबर पासून मुख्याध्यापक login ला संच मान्यता या नावाची tab उपलब्ध करून दिली जाणार आहे यामध्ये आपली कोणती माहिती cluster ला पाठवली जाणार आहे याविषयीचा सविस्तर report दाखवला जाणार आहे.हा report पाहून मुख्याध्यापकाने आपल्या माहितीची खातरजमा करावी आणि कमी जास्त असलेली माहिती update करून घ्यावी.दिनांक ७ ऑक्टोंबर २०१६ रोजी मध्यरात्री सदर माहिती system द्वारे verify करण्यासाठी केंद्रप्रमुखांना verify करण्यासाठी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.मुख्याध्यापकांना सदर माहिती cluster लेवल ला forward करण्याची आवशकता नाही,ती माहिती system द्वारे पाठवण्यात येणार आहे.त्यामुळे दिनांक ७ ऑक्टो २०१६ रोजीपर्यंत आपल्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती भरून पूर्ण असणे गरजेचे आहे.यामध्ये कोणकोणती माहिती भरून पूर्ण असावी आणि ती कशा रीतीने पूर्ण करावी याबाबत सदर पोस्ट मध्ये सुचना करण्यात येत आहे,तरी सदर पोस्ट सविस्तर रीत्या सर्वांनी वाचावी अशा सुचना देण्यात येत आहे.
*New Entry*
अ) इयत्ता १ ली च्या नविन मुलांची माहिती system ला भरणे : या वर्षी नव्याने इयत्ता १ ली ला प्रवेश घेतलेला आहे अशा सर्व मुलांची माहिती offline excel शीट द्वारे भरण्याची सुविधा मुख्याध्यापक login ला उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.मुख्याध्यापकाने सदर माहिती भरताना मुख्याध्यापक login मधून excel या tab मधून download personal या बटनावर क्लिक करून एक excel शीट download करून घ्यावी.आणि सदर शीट मध्ये offline पद्धतीने इयत्ता १ ली च्या सर्व मुलांची माहिती अचूक भरावी.आणि सदर शीट ही .csv(comma delimited) या format मध्ये रुपांतरीत करावी आणि पुन्हा मुख्याध्यापक login मधून excel या tab मधून upload personal या बटनावर क्लिक करून सदर file upload करावी.ही माहिती भरत असताना काही शाळांना नविन तुकडी तयार करण्यासाठीचा error दाखवण्यात येत आहे.ज्या शाळांनी मागील वर्षी तुकडी तयार करून पुन्हा delete केल्या आणि पुन्हा दुसरी तुकडी तयार केली आहे अशा शाळांना सदर error येत आहे.अशा शाळांनी excel या tab मधून download personal या बटनावर क्लिक करून एक excel शीट download करताना त्या सोबत एक word या format मध्ये असणारी read me file download होते ती काळजीपूर्वक वाचावी.या file मध्ये ६० ते ६२ व्या ओळीमध्ये आपल्या शाळेत पुढील प्रमाणे माहिती देण्यात आलेली आहे.आपणास सदर माहिती उदाहरणार्थ म्हणून दाखवण्यात येत आहे.ती वाचावी.
Select division number as,
*Stream* : Not Applicable
*Division No.* : 1
*Division* : A
*Medium* : Marathi 
अशा प्रकारे आपल्या शाळेत इयत्ता १ ली च्या मुलांची माहिती भरताना stream,division no. , division आणि medium कोणते भरावे हे त्या word format मध्ये असणाऱ्या *read me* या file मध्ये देण्यात आलेले आह.अगदी त्याचप्रमाणे आपण मुलाची माहिती भरताना सदर माहिती भरावी.आणि त्यानंतर .csv format मध्ये सदर file रुपांतरीत करून system ला अपलोड करावी.म्हणजे आपणास वरील error येणार नाही.
काही विद्यार्थी हे मागील वर्षी १ ली होते आणि या वर्षी ते इयत्ता २ री ला आहेत परंतु पालकाने सदर मुलाला जुन्या शाळेतून काढून दुसऱ्या नविन शाळेत दाखल केले आहे परंतु अशा मुलाला त्यांनी नविन शाळेत इयत्ता १ ली च्या वर्गात प्रवेश घेतलेला आहे.अशा मुलांची मागील वर्षी नोंद झालेली असताना नविन शाळा पुन्हा १ ली ला new entry या सुवीधेमधून नोंदवत असल्याचे दिसून येत आहे.अशा शाळांनी हे लक्षात घ्यावे की आपण अशा मुलांची duplicate entry तयार करत आहात.हे योग्य नाही आहे.तरी अशा मुलांच्या बाबतीत अशा नविन शाळांनी जुन्या शाळेस ट्रान्स्फर ची request पाठवावी आणि सदर मुलाला standard updation या बटनावर क्लिक करून इयत्ता २ री तून इयत्ता १ ली करून घ्यावी.जुन्या शाळेतून नविन शाळेने दाखला घेतला नसेल तरी जुन्या शाळेने सदर मुलाला ट्रान्स्फर करन्यास हरकत नाही आहे.परंतु कोणत्याही परिस्थितीत नविन शाळेने कोणत्याही विद्यार्थ्यांची माहिती duplicate होणार नाही याची नोंद घ्यावी.अन्यथा अशी duplicate entry असलेले मुले हे संचमान्यता साठी गृहीत धरली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.
 
*ब) इयत्ता २ ते १२ वी च्या मुलांची जी मुले मागील वर्षी student पोर्टल मध्ये नोंदवली गेली नाही आहे अशा मुलांची माहिती new entry म्हणून भरणे* :
   सन 2015-16 मध्ये आपण सरल मध्ये आपल्या विद्यार्थ्याची माहिती भरलेली आहे,ही माहिती भरत असताना अनावधानाने काही विद्यार्थ्याची नोंद सरल ला करायची राहून गेलेली आहे.सन 2016-17 या वर्षी फक्त 1 ली च्या नवीन मुलांची माहिती offline पद्धतीने सरल मध्ये नोंदवण्याची सुविधा यापूर्वीच उपलब्ध करून दिली आहे.परंतु मागील वर्षीचे राहिलेले विद्यार्थी आणि या वर्षी नव्याने दाखल झालेले इतर वर्गातील मुले (परराज्यातील मुले/ वयानुरूप दाखल मुले/readmission) या मुलांची माहिती भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आलेली आहे याची नोंद घ्यावी.ही सुविधा beo लॉगिन द्वारे शाळेला उपलब्ध करून दिली आहे.जर आपल्या शाळेत असे विद्यार्थी नोंद करावयाचे राहिले असतील तर आपण आपल्या गटशिक्षणाधिकारी म्हणजेच beo लॉगिन ला विनंती करावी की ही सुविधा आमच्या शाळेला उपलब्ध करून द्यावी. त्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी सदर शाळेला ही सुविधा देणे गरजेचे आहे किंवा नाही याची शहानिशा करतील आणि *खात्री करून* ती सुविधा आपल्या लॉगिन मधून उपलब्ध करून देतील,तशी सुविधा beo लॉगिन ला उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.त्यानंतर ती शाळा त्यांच्याकडे असणाऱ्या कोणत्याही वर्गातील मुलांची माहिती ही online भरू शकतील याची नोंद घ्यावी. *गटशिक्षणाधिकारी आपल्या लॉगिन मधून एका वेळेला केवळ ३० शाळेलाच ही परवानगी देऊ शकत होते परंतु आता अशी मर्यादा १०० पर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे* .ज्या शाळेला परवानगी दिली जाईल त्या शाळेला beo यांनी दिलेल्या विहित वेळेत ते काम पूर्ण करावयाचे आहे.किती तारखेपासून किती तारखेपर्यंत ही सुविधा त्या त्या शाळेला असेल हे beo त्या शाळेला परवानगी देताना ठरवू शकतील,तसे option त्यांच्या लॉगिन ला उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.शाळेला अशी माहिती भरण्यासाठी किती काळ द्यावा हे beo यांनी काळजीपूर्वक ठरवावे जेणेकरून आपल्या कार्यक्षेत्रात सर्व शाळेची माहिती ही दिनांक ०७ ऑक्टोंबर २०१६ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करावयाची आहे याची गामभीर्याने नोंद घ्यावी.अशा प्रकारे beo यांनी त्वरित या सुविधेचा उपयोग करून आपल्या कार्यक्षेत्रातील अशा शाळांना ही सुविधा शहानिशा करून उपलब्ध करून द्यावी.Beo login मधून सदर काम कसे करायचे याबाबत चे मराठी मॅन्युअल आमच्या havelieducation.blogspot.in या ब्लॉग ला उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.कृपया या ब्लॉग ला भेट द्यावी.तसेच या सुविधेचा वापर करून काही शाळा इतर शाळेतून आपल्या शाळेत आलेल्या विद्यार्थ्याना ट्रान्सफर करून न घेता या सुविधेमधून add करत आहे अशा शाळेंना सूचना आहे की अशा पद्धतीने आपण जर विद्यार्थी add करून घेतले तर ते विद्यार्थी सिस्टिम द्वारे यथावकाश काढण्यात येतील.त्यामुळे भविष्यात जर आपले हे विद्यार्थी आपल्या कॅटलॉग ला दिसले नाही तर यासाठी केवळ संबंधितास जबाबदार धरले जाईल याची गाम्भीर्याने नोंद घ्यावी तसेच असे विद्यार्थी संच मान्यतेसाठी गृहीत धरली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.आपण भरलेल्या प्रत्येक मुलाचे verification होणार आहे याची नोंद घ्यावी.
*महत्वाचे* : आपल्या शाळेला आलेली विद्यार्थी ट्रान्स्फर request ही approve करणे हे सर्व शाळांवर बंधनकारक आहे.जर एखाद्या मुलासाठी ज्या शाळेने request पाठवायला हवी परंतु त्या ऐवजी दुसऱ्याच शाळेने request पाठवली असेल तर सदर विद्यार्थी जोपर्यंत approve अथवा reject होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही शाळेस अशा विद्यार्थ्यांसाठी request पाठवण्यासाठी दिसत नव्हता.अशा वेळी नविन शाळेला असे वाटत होते की सदर विद्यार्थ्याची मागील वर्षी नोंद झालेली नाही आहे तरी आपण या विद्यार्थ्यांची new entry म्हणून नोंद करून घ्यावी.असे वाटणे सहाजिक आहे हे लक्षात घेऊन आता अशा केस मध्ये एक नविन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.जर एखाद्या शाळेने आपल्या आधी student ट्रान्स्फर ची request पाठवली असेल तरी तो विद्यार्थी आता इतर शालेना देखील दिसून येईल.त्या विद्यार्थ्याला इतर कोणत्या शाळेने request पाठवली आहे हे देखील दिसेल.अशा मुलाच्या बाबतीत त्यांच्या गटशिक्षणाधिकारी आणि मुख्याध्यापक यांची संपर्क माहिती आपणास दाखवण्यात येणार आहे जेणेकरून आपण सदर गटशिक्षणाधिकारी याना संपर्क करून सदर request ही reject करण्यास सांगु शकाल जेणेकरून request पाठवण्याकरता सदर विद्यार्थी त्याच्या नविन शाळेस उपलब्ध होऊ शकेल.
तसेच कालपासून सर्व गटशिक्षणाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांच्या login मध्ये student search करण्यासाठीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.या मधून student सरल id असलेले विद्यार्थी परंतु student पोर्टल मध्ये दिसत नसलेले विद्यार्थी शोधता येतील.
      ३)विद्यार्थी out of school करणे
      मागील वर्षी student पोर्टलमध्ये नोंद केलेले आपल्या शाळेतील मुले काही कारणास्तव शाळा सोडून गेले आहेत आणि अशा मुलांना त्या वर्गाच्या पटामधून कमी करणे गरजेचे आहे यासाठी एक नविन सुविधा म्हणजेच त्या विद्यार्थ्याला out of school करण्याची सुविधा student पोर्टल मध्ये मुख्याध्यापक login मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे.यासाठी खालील माहिती वाचा.
सर्वप्रथम आपल्या शाळेचे login करावे आणि maintenance tab मधील update standard data या बटनावर क्लिक करावे.यानंतर दिसून येणाऱ्या Type या tab मधील out of school हा पर्याय निवडावा आणि select reason मध्ये  विद्यार्थ्याला आपण आपल्या शाळेतून म्हणजेच या वर्षी लागणाऱ्या संच मान्यतेसाठीच्या विद्यार्थी संख्येमधून कमी करण्यासाठी ज्या कारणामुळे कमी करणार आहोत ते कारण select करावे.
सदर कारणामध्ये खालील कारणांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
Absent Since Long Period : असे विद्यार्थी जे बऱ्याच दिवसापासून शाळेत येत नाही.(कायम गैरहजर)
*Couldn’t Continue Higher Education* : पुढील शिक्षण पूर्ण करू शकला नाही आणि शाळा सोडून गेला आहे असे विद्यार्थी.
*Died* : मयत विद्यार्थी.
*Don’t Have Higher Standard And Not Requested For Transfer* : शिक्षणासाठी पुढील वर्ग उपलब्ध नाही आणि इतर शाळेत शिकण्यास गेला नाही किंवा नवीन शाळेत शिकण्यास गेला आहे पण नविन शाळेची ट्रान्स्फर ची विनंती आलेली नाही असे विद्यार्थी.
*Not Required Transfer* : विद्यार्थी ट्रान्स्फर ची आवशकता नसलेले विद्यार्थी.
*10th Fail* : १० वी इयत्ता अनुत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.
*12th Fail* : १२ वी इयत्ता अनुत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी.
*12th pass* : १२ वी उत्तीर्ण असलेले विद्यार्थी.
select reason मध्ये वरील योग्य कारणाचा पर्याय निवडावा आणि त्या समोर असलेल्या Enter Remark या बटनासमोर असलेल्या रकान्यात शक्य असेल तर शेरा (remark) लिहावा.
यानंतर आपणास ज्या विद्यार्थ्याला कमी करावयाचे आहे अशा विद्यार्थ्याला शोधावयाचे आहे.तो विद्यार्थी शोधण्यासाठी आपण दिलेल्या कोणत्याही पर्यायाचा वापर करू शकाल.अशा विद्यार्थ्यास शक्य तो त्याच्या standard निहाय शोधणे योग्य असते. यामध्ये शैक्षणिक वर्ष,इयत्ता,शाखा आणि तुकडी या बटनासमोर आपणास लागू असलेला पर्याय निवडा आणि शेवटी असलेल्या submit  बटनावर क्लिक करा.शेवटी असलेल्या submit  बटनावर क्लिक केल्यावर विद्यार्थी यादी  उपलब्ध होते.ज्या विद्यार्थ्याला आपणास कमी करावयाचे आहे अशा विद्यार्थ्यास आपण select करून घ्यावे.विद्यार्थ्यास select केल्यावर शेवटी असणाऱ्या submit बटनावर क्लिक करावे.त्यानंतर विद्यार्थी त्या तुकडीमधून out of school केलेला आहे अशा अर्थाची सुचना पहावयास मिळेल.म्हणजेच विद्यार्थ्यास out of school करण्याची प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण झाली असे समजावे.
आता सदर विद्यार्थी आपल्या शाळेच्या सन २०१६-१७ च्या कॅटलॉग  मध्ये दिसून येणार नाही हे लक्षात घ्यावे.विद्यार्थी out of school केला म्हणजे system मधून कायमचा delete केलेला आहे असे समजणे चुकीचे आहे.out of school केलेले विद्यार्थी हे फक्त या वर्षीच्या संचमाण्यतेसाठी गृहीत धरण्यात येणार नाही आहे.असे विद्यार्थी पुन्हा शाळेत आणण्यासाठी शाळेने प्रयत्न करावयाचे आहेत.तसेच सदर मुलांची यादी ही सर्व login ला दाखवण्यात येणार आहे.
महत्वाचे : चुकून एखादा विद्यार्थी हा out of school झालेला असेल तर त्या विद्यार्थ्याला पुन्हा त्याच शाळेत घेता येईल.तसेच out of school   केलेले विद्यार्थी इतर शाळेला ट्रान्सफर साठी उपलब्ध असतील हे लक्षात घ्यावे.
तसेच विद्यार्थ्याला out of school कसे करावे याबाबत whatsapp वर बऱ्याच वेगवेगळ्या पोस्ट share होताना दिसत आहेत.सदर माहिती ही केवळ समजुतीचा घोटाळा आहे. *काही post मध्ये विद्यार्थ्याला notknown तुकडीत update केल्याने विद्यार्थी out of school करता येईल असे सांगण्यात आलेले आहे जे पूर्णपणे चुकीचे आहे* .तरी सर्वांना सूचित करण्यात येत आहे की अशा कोणत्याही पद्धतीने विद्यार्थी out of school करू नये.आणि जर या चुकीच्या माहितीच्या आधारे जर यापूर्वीच आपण सदर विद्यार्थी out of school केला असेल तर तर आता वरती सांगितलेल्या पद्धतीने विद्यार्थ्यास out of school करावे.अधिकृत सुचना आणि post व्यतिरीक्त कोणत्याही माहितीवर विश्वास ठेवू नये अशा सुचना या post द्वारे देण्यात येत आहे.
महत्वाचे : out of school चे काम कसे करावे हे समजून घेण्यासाठी कृपया आमच्या havelieducation.blogspot.in या ब्लॉग ला भेट द्या. अथवा out of school चे manual mobile मध्ये download करून घेण्यासाठी पुढील लिंक ला क्लीक करा.
*लिंक* :  https://goo.gl/ZnYYRR
                     *४)प्रमोशन*
इयत्ता १ ते ८ चे system द्वारे *ऑटो प्रमोशन* आणि इयत्ता ९ ते १२ चे मुख्याध्यापकाने करावयाचे *manual प्रमोशन* या दोन प्रकारे सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रमोशन होणे अपेक्षित होते.परंतु हे प्रमोशन होत असताना काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे प्रमोशन होऊ शकले नाही त्यासाठी प्रमोशन मध्ये काही महत्वाचे बदल करण्यात आलेले आहे,हे बदल समजून घ्यावेत.
अ) इयत्ता १ ते ८ चे ऑटो प्रमोशन केल्यावर देखील काही मुलांचे प्रमोशन अद्याप झालेले नाही अशा मुलांचे प्रमोशन होऊ न शकल्याने सदर मुले हे कॅटलॉग मध्ये सं २०१५-१६ ला दिसत आहे.त्यामुळे सन २०१६-१७ च्या होणाऱ्या संच मान्यतेसाठी सदर मुलांना system गृहीत धरणार नाही त्यासाठी या मुलांना सन २०१६-१७ या वर्षीच्या कॅटलॉग मध्ये घेऊन जाणे गरजेचे आहे हे लक्षात घ्यावे.ही मुले २०१६-१७ च्या कॅटलॉग मध्ये कसे घेऊन जावे यासाठी पुढील केस चा विचार करून काम करावे.
*जर विद्यार्थी सध्या आहे त्याच वर्गात दिसत असेल म्हणजेच योग्य वर्गात दिसत असेल परंतु २०१५-१६ च्या कॅटलॉगला दिसत असेल तर अशा मुलांना आपण प्रमोशन या सुविधेचा उपयोग करून पुढील वर्गात घेऊन जावे.अशा रीतीने तो विद्यार्थी आता सं २०१६-१७ च्या कॅटलॉग मध्ये दिसेल परंतु तो विद्यार्थी त्याच्या आहे त्या वर्गापेक्षा पुढील वर्गात दिसून येईल.त्यासाठी मुख्याध्यापक login ला असलेल्या standard change या बटनाचा वापर करून आपण सदर मुलास पुन्हा आहे त्या वर्गात घेऊन येऊ शकाल.
या ठीकानी एक बाब लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की student प्रमोशन मध्ये विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष बदलते परंतु student ट्रान्स्फर मध्ये आणि standard अपडेशन मध्ये मात्र शैक्षणिक वर्ष बदलत नाही याची नोंद घ्यावी*
*जर विद्यार्थी २०१६-१७ च्या कॅटलॉग ला दिसत आहे परंतु मागील वर्गात आहे अशा मुलांना आपण standard अपडेशन या सुविधेद्वारेच पुढील वर्गात घेऊन जावे.अशा केस मध्ये student प्रमोशन करू नये.अशी मुले आपणास प्रमोशन मध्ये दिसणार नाही* .
*जर विद्यार्थी २०१६-१७ च्या कॅटलॉग ला दिसत आहे परंतु खऱ्या वर्गापेक्षा पुढील वर्गात दिसत आहे अशा मुलांना आपण standard अपडेशन या सुविधेद्वारेच मागील वर्गात घेऊन यावे* .
*महत्वाचे* : जे विद्यार्थी आपणास २०१५-१६ च्या कॅटलॉग मध्ये दिसत आहे परंतु आता ते विद्यार्थी manual प्रमोशन करताना मात्र दिसत नाही असे फार थोडे विद्यार्थी आहेत असे दिसत आहे.फक्त अशा केस मधील विद्यार्थी आपण आम्हाला त्वरीत कळवावे.यासाठी आपण idreambest@gmail.com या आय डी वर email करू शकाल.आपली समस्या सोडवण्यात येईल अन्यथा या  http://goo.gl/9vBAQ8  लिंक वर क्लिक करा आणि आम्हाला आपली समस्या कळवा.ती दूर केली जाईल.
ब) इयत्ता ९ ते १२ वीच्या manual प्रमोशन मध्ये प्रमोशन करताना काही शाळांनी इयत्ता १० वीचे प्रमोशन ११ वी ला करताना same school ला करण्याऐवजी चुकून different school ला केले आहे आणि आता ते मुले त्याच शाळेत same school ला हवी आहेत अशा केस मध्ये ही मुले त्या शाळेला दिसत नाही.अशा केस मध्ये बऱ्याच शाळा इतर शाळांना ही मुले ट्रान्स्फर करतात आणि पुन्हा आपल्या शाळांना परत ट्रान्स्फर करून मुलांना आपल्या शाळेत आणतात.कारण different school ला प्रमोट केलेली मुले ही जरी त्या शाळेला दिसत नसतील तरी इतर शाळांना ही मुले ट्रान्स्फर साठी दिसतात.ही प्रोसेस पूर्णपणे चुकीची आहे हे लक्षात घ्यावे.अशा मुलांना पुन्हा आपल्या शाळेत दाखवण्यासाठी येत्या दोन दिवसात आपणास नविन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे,त्या द्वारे आपण सदर मुलांना आपल्या शाळेत दाखवू शकाल याची नोंद घ्यावी.
१० वी आणि १२ वी चे विद्यार्थी जर प्रमोशन करून देखील त्याच वर्गात दिसत असेल तर असे विद्यार्थी वरील email id वर मेल द्वारे कळवा अन्यथा या http://goo.gl/9vBAQ8  लिंक वर क्लिक करा आणि आम्हाला आपली समस्या कळवा.ती दूर केली जाईल.
            *५) Student Transfer*
विद्यार्थी जर एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत शिकण्यासाठी गेला असेल तर नविन शाळेने जुन्या शाळेस student पोर्टल मध्ये त्या विद्यार्थ्याची भरलेली माहिती online ट्रान्स्फर करण्यासाठी request पाठवावी.सदर request जुनी शाळा खात्री करून approve करेल.त्यानंतर ट्रान्स्फर झालेली सदर मुलाची माहिती ही नविन शाळा update करेल आणि सदर विद्यार्थी ट्रान्स्फर करण्याची प्रोसेस पूर्ण होईल.
परंतु या प्रोसेस मध्ये खालील प्रकारच्या केस दिसून येत आहे.
*नविन शाळांनी जुन्या शाळेस request न पाठवणे* :
या केस मध्ये जुन्या शाळेच्या पटावर तो मुलगा दिसून येत आहे पण खर आर तो मुलगा शिकण्यासाठी इतर शाळेमध्ये गेलेला आहे.अशा जुन्या शाळांनी सदर मुलगा maintanance  या tab मध्ये जाऊन update standard data या tab चा वापर करून सदर मुलास out of school करून घ्यावे.अशाने सदर मुलगा आपल्या कॅटलॉग मध्ये दिसणार नाही आणि जेंव्हा नविन शाळा त्या विद्यार्थ्याची ट्रान्स्फर साठी request करेल तेंव्हा या मुलांना जुन्या शाळेच्या मुख्याध्यापकाने ट्रान्स्फर करावे.  out of school कसे करावे हे जाणून घेण्यासाठी या post मध्ये सविस्तर माहिती दिलेली आहेच.तसेच अधिक आणि सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी आमच्या havelieducation.blogspot.in या ब्लॉग ला भेट द्या तेथे या विषयीचे manual उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.
*ट्रान्स्फर साठी आलेली request approve न करणे* :
काही शाळा अद्याप देखील आपल्या शाळेस आलेल्या request या approve करत नाही असे दिसते.अशा केस कारण नसताना नविन शाळेस विद्यार्थी आपल्या कॅटलॉग ला दिसत नाही आहे.त्यामुळे आपल्या संच मान्यतेसाठी सदर विद्यार्थी येईल की नाही अशी भीती या शाळांना वाटत आहे.परंतु नविन शाळेने अशा बाबतीत अजिबात न गोंधळता संयमाने घ्यावे.बऱ्याच शाळा अशा मुलांना new entry द्वारे नोंद करून duplication करत आहे.हे योग्य नाही आहे.एकत्र ज्या शाळा आपल्याला आलेल्या request approve करत नाही आहे अशा मुख्याध्यापकाला आणि त्या शाळेच्या गटशिक्षणाधिकारी यांना यासाठी जबाबदार धरण्यात येणार आहे याची नोंद घ्यावी.तरी सर्व शाळांनी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांनी आपणास आलेल्या सर्व request त्वरीत approve कराव्यात अशा सूचना मा.डॉ.मगर साहेब,अध्यक्ष ई-गव्हर्नन्स,महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून परवा झालेल्या व्ही सी मध्ये दिलेल्या आहेत.
*विद्यार्थी ट्रान्स्फर होऊन आलेला आहे परंतु नविन शाळांनी तो विद्यार्थी अद्याप update केलेला नाही आहे* :
या केस मध्ये जुन्या शाळेने विद्यार्थी request approve केलेली आहे परंतु नविन शाळेने सदर मुलास अद्याप update केलेले नाही आहे.जोपर्यंत ट्रान्स्फर झालेला मुलगा update केला जात नाही तोपर्यंत मुलगा हा कॅटलॉग ला दिसनार नाही याची नोंद घ्यावी.असे लाखो विद्यार्थी अद्याप update करावयाचे बाकी आहे हे student पोर्टल च्या dash बोर्ड वरील आकड्यावरून समजते.तरी सर्व मुख्याध्यापकांनी आपली ही मुले update करून घ्यावी.मुलाना update कशी करावी हे जाणून घेण्यासाठी आमच्या havelieducation.blogspot.in या ब्लॉग ला भेट द्या तेथे या विषयीचे manual उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.
*चुकीच्या ट्रान्स्फर request करणे/approve करणे* :
काही शाळांनी चुकीच्या मुलांच्या ट्रान्स्फर request केलेल्या आहेत त्या गटशिक्षणाधिकारी यांनी त्वरीत reject करून देणे गरजेचे आहे.कारण जोपर्यंत सदर ट्रान्स्फर request reject होत नाही तोपर्यत इतर शाळांना तो मुलगा ट्रान्स्फर request साठी लिस्ट मध्ये दिसून येत नाही.अशा वेळी नविन शाळांना असे वाटणे सहाजिक आहे की सदर विद्यार्थी हा मागील वर्षी नोंदवला गेला नाही आहे.अशा केस मध्ये मग नविन शाळा या विद्यार्थ्याला new entry मधून नोंदवत आहे. अशाने विद्यार्थ्यांचे dulpication वाढत असल्याचे दिसत आहे.यासाठी आता एका शाळेने ट्रान्स्फर request केली असले तर इतर शाळांना देखील तो मुलगा दिसेल अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.सदर मुलास कोणत्या शाळेने ट्रान्स्फर request केलेली आहे त्या शालांचे आणि त्या शाळेच्या गटशिक्षणाधिकारी यांचे डिटेल देखील दाखवण्यात येणार आहे.त्याना संपर्क करून सदर ट्रान्स्फर request reject करण्यास सांगावे आणि मुलाला आपण ट्रान्स्फर करून घ्यावे.कोणत्याही परिएथितीत मुलाच्या नोंदी दुबार होऊ नये ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे हे लक्षात घ्यावे.
*ट्रान्स्फर request केलेली मुले जुन्या शाळेने approve केली आहे परंतु update ला नविन शाळेला न दिसणे* .:
अशा केस मध्ये जुनी शाळा बऱ्याचदा असे म्हणते की आम्ही ट्रान्स्फर request approve केलेली आहे परंतु प्रत्यक्षात मात्र तसे केलेले नसते.यासाठी आधी खात्री करून घ्यावी की जुन्या शाळेने आपण पाठवलेले ट्रान्स्फर request approve केले आहे की नाही.यासाठी आपल्याच login ला आपण ट्रान्स्फर request status या tab चा वापर करून  सदर बाबीची खातरजमा करू शकतो.आणि खरोखर असे झाले असेल तर कृपया  http://goo.gl/9vBAQ8   या लिंक ला क्लिक करा आणि आम्हाला डिटेल कळवा.आपली समस्या सोडवण्यात येईल.
*६) जनरल रजिस्टर चुकून create  झाल्याबाबत* :
बऱ्याच शाळांनी माहिती भरत असताना आपणास लागू नसताना जनरल रजिस्टर create केले आहे.त्यामुळे पूर्वी येत असणारे entire रजिस्टर न येता नविन create केलेले रजिस्टर येत आहे असे दिसून येत आहे.अशा वेळी पुन्हा चुकून केलेले रजिस्टर delete करता येत नाही.आणि नविन मुले upadate करताना समस्या येत आहे.तरी अशा शाळाना सुचना आहे की जर आपले जनरल रजिस्टर वेगळेच दिसत असले तरी त्या रजिस्टर ला select करून आपल्या शाळेतील मुलांना update करून घ्यावे.कॅटलॉग आणि संच मान्यता साठी ही सर्व मुले गृहीत धरली जाणार आहेत.तसेच सदर जनरल रजिस्टर दुरुस्थ/update करण्याची सुविधा देखील लवकरच दिली जाणार आहे.त्यामुळे गोंधळून न जाता आपले काम सुरु ठेवावे.
                                            *७) Exceptions या नविन tab विषयी* .:

आपल्या शाळेतील मागील वर्षीचा रेकॉर्ड पाहता या वर्षी ज्या प्रोसेस होणे गरजेचे होते परंतु काही कारणास्तव प्रमोशन सारख्या प्रोसेस अद्याप झालेल्या नाही आहे अशा मुलांची आकडेवारी आणि सविस्तर माहती या tab मध्ये देण्यात आलेली आहे म्हणजेच आपली पेंडिंग कामे आपणास दाखवण्यात आलेली आहे.ही माहिती पाहून आपण आपली कामे पूरम करून घ्यावी.
*student पोर्टल बद्दल काही समस्या असेल तर पुढील लिंक वर क्लिक करा आणि आपली समस्या सविस्तर मांडा.आपली समस्या सोडवण्यात येईल.*
लिंक : http://goo.gl/9vBAQ8

आमच्या राज्यस्तरीय सरल whatsapp ग्रुप मध्ये सहभागी होण्यासाठी पुढील लिंक ला क्लिक करा किंवा havelieducation.blogspot.in   या ब्लॉग ला भेट द्या तेथे उपलब्ध करून दिलेल्या लिंक ला क्लिक करा आणि आमच्या ग्रुपचे सदस्य व्हा.या ग्रुपवर सरल संदर्भात update माहिती मिळेल आणि आपल्या समस्या थेट आमच्यापर्यंत पोहचतील.
राज्यस्तरीय whatsapp सरल ग्रुपचे सदस्य होण्यासाठी *लिंक* :
https://goo.gl/6CiLy0
*धन्यवाद*
*प्रदीप भोसले*
*हवेली,पुणे*
Mobile no. :9404683229
(Dont call,only whatsapp message)
Email: idreambest@gmail.com
Blog: havelieducation.blogspot.in

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.